Konya'da 44 adet taşınmaz satılacak

Konya'da 44 adet taşınmaz satılacak
Konya'da mülkiyeti Karatay Belediyesine ait haberimzde tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı gayrimenkuller satışa çıkarıldı.

Konya'da arsa arayanlar için beklenen ilan Karatay Belediye Başkanlığından geldi. Belediyece 44 arsa, açık teklif usulü ile satılacak.

Belediyeden duyurulan ilana ilişkin ayrıntılar şu şekilde:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde açık teklif usulü ile satılacaktır.
2. İhale 05.06.2024 Çarşamba günü saat 15:00'te Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3. İhaleye gireceklerin en geç 05.06.2024 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.
4. Satılacak gayrimenkullerin bedelleri; sözleşme tarihinde % 15’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 8 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir. Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.
5. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
a. Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b. Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
c. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
f. Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
6. Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
7. Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Kaynak:Haber Merkezi

Etiketler :