Konya Meram'da 5 dükkan satışa çıkıyor! İşte fiyatları

Konya Meram'da 5 dükkan satışa çıkıyor! İşte fiyatları
Konya'da mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait 5 dükkan, açık teklif usulüyle satılacak.

Konya'da Meram Belediyesi'ne ait 5 dükkan satışa çıkıyor. İhale 12 Haziran 2024 tarihine saat 15.40’da Meram Belediyesi hizmet binasında, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacak.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
A. Gerçek Kişiler için:
a. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
b. İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ),
c. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
d. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),
b. Geçici teminat makbuzu veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
f. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
g. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
h. Taşınmazın görüldüğüne dair belge,
a. Meram Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,
B. Tüzel Kişiler için:
a. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
b. Tebligat için adres beyanı,
c. Geçici teminat makbuzu veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
d. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
e. Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
f. 2024 yılı içerisinde alınmış Ticaret veya Sanayi Odası belgesi aslı,
g. Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
h. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
a. Taşınmazın görüldüğüne dair belge,
j. Meram Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI

İhaleye katılacak isteklilerin ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar geçici teminatın yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.

ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin %40’ı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan ihale bedeli 6 eşit taksitte ödenecektir.
Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

www-ilan-gov-tr-ilan-1498955-emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-konya-meramda-5-adet-tasinmaz-ihale-edilecek-1.png