KONBELTAŞ ihaleye çıkıyor! Kaçırılmayacak fırsat

KONBELTAŞ ihaleye çıkıyor! Kaçırılmayacak fırsat
Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş (Konbeltaş) ihaleye çıkıyor. 480 bin TL’den başlayan fiyatlarla gerçekleşecek ihaleye son başvuru tarihi 27/06/2024 Perşembe günü.

Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş (Konbeltaş); Zindankale Otopark İçi, İplikçi Otopark İçi ve Osmanlı Buğday Pazarı Otopark İçinde bulunan oto yıkama alanlarını ihale usulü ile kiraya veriyor. 480 bin TL’den başlayan fiyatlarla gerçekleşecek ihaleye son başvuru tarihi 27/06/2024 Perşembe günü.

İŞTE İHALE ŞARTLARI

1. Konya İli, Selçuklu ve Meram ilçelerinde bulunan aşağıda açık adresleri yazılı olan İhsaniye Mah. Dervis Hilmi Sk. No:2 Selçuklu/Konya (Zindankale Otopark İçi), Şükran Mah. Emirpervane Sk. No:4/A Meram/Konya (İplikçi Otopark İçi), Şükran Mah. Sahibata Cad. No:29 Meram/Konya (Osmanlı Buğday Pazarı Otopark İçi), adreslerindeki kapalı otoparklar içerisinde bulunan Oto Yıkama alanlarının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ve ihale şartnamesi dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulüyle 28.06.2027 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2. İhale 28/06/2024 Cuma Günü aşağıdaki tabloda yazan saatlerde Fevzi Çakmak mahallesi Hekim Gaznevi Sokak No:16 Karatay /Konya (Konbeltaş A.Ş Lojistik Merkezi) İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Konbeltaş A.Ş İhale Komisyonu tamamen serbesttir.

3. İsteklilerin 27/06/2024 Perşembe günü saat 12:30’ e kadar istenen belgeleri, Ferhuniye Mahallesi Mümtaz Koru Sokak No: 9/201 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan şirket merkezinde ilgili Muhasebe birimine teslim etmeleri gerekmektedir. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye katılmak istenmesi halinde 1.000,00 TL bedel karşılığında Konbeltaş A.Ş. Muhasebe ve Finans Biriminden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Konbeltaş A.Ş Muhasebe ve Finans Biriminden şahsen veya (332) 351 11 68 (dahili 218) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler

a. Kanuni ikametgâh olması

b. T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

c. İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

d. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

i. Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

f. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

g. Geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi,

h. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne, Gelir İdaresi Başkanlığına ve şirketimize herhangi bir borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden ve İlgili Maliye servislerinden, İnteraktif Vergi Dairesinden ve Konbeltaş A.Ş. Muhasebe ve Finans Biriminden temin edilecektir.)

a. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

j. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

k. Şirketimizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir.

>İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir

>Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İŞTE İHALEYE VERİLECEK ALANLAR VE BEDELLER

konbeltas-ihaleye-cikiyor-kacirilmayacak-firsat.jpg

Kaynak:Haber Merkezi