• Konya15 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yeni yönetmelik yürürlülüğe girdi
07 Eylül 2013 Cumartesi 09:43

Yeni yönetmelik yürürlülüğe girdi

Milli Eğitim Bakanlığı; İlköğretim Kurumları, Ortaöğretim Kurumları ve Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliklerinde değişiklik yaptı. Yeni Yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik
 
Resmi Gazete'de yer alan, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, 27 Ağustos 2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendi, "Kılavuz: Merkezi sistem ortak sınavlarıyla ilgili bilgi ve açıklamaları kapsayan kitapçığı" olarak değiştirildi.
 
Aynı yönetmeliğin 36'ncı maddesinde yapılan değişiklik şöyle:
 
"Öğretmenler tarafından yapılacak sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı üçü geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Ancak bakanlıkça yapılacak merkezi sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.
 
Öğretmenler tarafından yapılacak sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilmesi, soruların konulara göre dağılımı yapılırken, ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır.
 
Öğretmenler tarafından yapılan sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkanlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir. Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez. Ancak öğrencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve diğer kayıtlarda belirtilir.
 
Kopya çeken öğrenci okul yönetimine bildirilir, sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dahil edilir.
 
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ve T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce her dönem merkezi sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönerge ile belirlenir."
 
-Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayanların durumu...-
 
Aynı yönetmeliğin 38'inci maddesi şöyle değiştirildi:
 
"Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan, proje ve performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezi sistem ortak sınavlara katılmayan öğrencilerin bilgileri aynı gün okul müdürlüğünce e-okul sistemine işlenir.
 
Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.
 
Merkezi sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır.
 
Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından veya merkezi sistemle yapılan ortak sınava katılmayan, proje ve performans görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav, proje ve performans adedi tam olarak alınır."
 
Aynı yönetmeliğin 46'ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik şöyle:
 
"Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem ve yıl sonu puanları hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür."
 
Aynı yönetmeliğin 50'nci maddesinin birinci fıkrası "İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ders yılı içinde öğretmensizlik, salgın hastalık ve doğal afet gibi nedenlerle boş geçen dersler için yetiştirme programları uygulanır" diye değiştirildi.
 
Aynı Yönetmeliğin 42'nci maddesinin ikinci, 43'üncü maddesinin dördüncü ve 48'inci maddesinin ikinci fıkralarında geçen "iki basamak" ibareleri "dört basamak" oldu.
 
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik
 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, ortaöğretim kurumları işlevlerini, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun; öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültürü anlayışıyla yerine getirecek.
 
Yönetmelikte, ortaöğretim kurumlarının ortaokul veya imam hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlar olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
 
"Bu kurumlar; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri. Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip liseleri, meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu sağlık meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile ortaöğretimin genel lise, imam hatip lisesi ve mesleki ve teknik ortaöğretim programlarını tek yönetim altında uygulayan çok programlı liselerden oluşur. Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılır; ayrıca bakanlıkça uygun görülen diğer ortaöğretim kurumlarında da hazırlık sınıfı açılabilir."
 
-Ortaöğretim kurumlarının amaçları-
 
Yönetmelikte, ortaöğretim kurumlarının; öğrencileri bedeni, zihni, ahlaki, manevi, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı amaçladığı belirtildi.
 
Ortaöğretim kurumlarının amaçları, şöyle anlatıldı:
 
"Ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı, eğitim ve istihdam ilişkilerinin bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını, öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini, öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı, öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı, öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini, öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini, teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini, hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini, eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini amaçlar."
 
-Fen ve sosyal bilimler liseleri ayrıca bilim insanı yetiştirmeyi amaçlıyor-
 
Yönetmeliğe göre, ortaöğretimde ayrıca fen liseleri; fen ve matematik alanlarında, sosyal bilimler liseleri; edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi, Anadolu öğretmen liseleri; öğrencilere öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği ön bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı, güzel sanatlar liseleri; öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, spor liseleri; öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlıyor.
 
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ise iş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılmasını, mesleki eğitim görenlerin istihdama hazırlanmasını hedefliyor.
 
Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip liselerinde; imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.
 
Yönetmelikte, ortaöğretim kurumlarının "eğitim ve öğretim etkinlikleri, ders süresi ve günlük çalışma saatleri, öğretim programları, dersler, ders kitapları, eğitim ve öğretim materyalleri, resmi tatil günleri ve çalışma takvimi, rehberlik, sosyal etkinlikler, okul ve çevre ilişkileri, öğrenci işleri" gibi konulara da yer verildi.
 
 
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik
 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Resmi Gazete'de yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, 20 Mart 2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası şöyle değiştirildi:
 
"Yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ve tahliye kararı gibi hallerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar; sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin rapor hariç diğer nakil şartları aranmaksızın kurumda uygulanan öğretim programlarına kayıtlı öğrenci veya kursiyer sayısına uygun başka bir binada valiliğin izniyle geçici olarak en çok bir yıl faaliyetine devam edebilir. Bir yıl sonunda şartları uygun binaya nakli yapılmayan kurumlardan mazeretleri uygun görülenlere bakanlıkça bir yıl daha geçici izin verilebilir. Okullara valiliklerce verilen geçici nakil izinleri bakanlığa bildirilir. Verilen süre sonunda şartları uygun bina bulunarak nakil izni almayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir."
 
Aynı yönetmeliğin 52'nci maddesinin başlığı, "Dönemlerin başlaması ve merkezi ortak sınavlar" şeklinde değiştirilirken, aynı maddeye "Bakanlık tarafından yapılan merkezi ortak sınavlar özel okullarda da yapılır. Bu sınavlara özel okullarda okuyan öğrenciler de girer" diye ikinci fıkra da eklendi.
 
AA
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA