• Konya11 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ünal Aysala Arenanın mimarından yanıt
19 Nisan 2014 Cumartesi 17:10

Ünal Aysal'a Arena'nın mimarından yanıt

Galatasaray'ın Stadı Türk Telekom Are­na'nın 38 de­re­ce yan­lış ye­re in­şa edil­di­ği­ni ve bu yüz­den çim­le­rin ışık al­ma­dı­ğı­nı açık­la­yan Ünal Ay­sal'a ya­pı­nın mi­ma­rı Mete Arat'tan ya­nıt gel­di.

Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Türk Te­le­kom Are­na Sta­dı hak­kın­da gün­de­me otu­ran açık­la­ma­lar yap­mış­tı. Ya­pı­nın yan­lış ko­num­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Ay­sal "Stat do­ğu-ba­tı ek­se­ni­ne kur­gu­la­naca­ğı­na, 38 de­re­ce yan­lış ye­re in­şa edil­miş. Bu ne­den­le ışık al­mı­yor ve çim­ler bir tür­lü bes­le­ne­mi­yor" de­miş­ti. Ay­sal'a TT Are­na'nın mi­ma­rı Me­te Arat'tan ya­nıt gel­di.

'Futbol statları böyledir'

Arat 'Bu ara­zi­yi biz 2-2,5 ay bo­yun­ca in­ce­le­dik. Ara­zi­nin bir ta­ra­fı 90 met­re uçu­rum ol­du­ğu için sta­dı baş­ka tür­lü ko­num­lan­dır­ma im­ka­nı yok­tu. Ya­ni ko­num­lan­dır­ma ka­fa­dan at­ma de­ğil­dir. Sa­yın Ay­sal'ın söy­le­di­ği gi­bi bir yan­lış­lık yok' di­ye ko­nuş­tu. Sta­dın ku­rul­du­ğu ek­se­nin çim­le­rin ışık al­ma­sıy­la bir ala­ka­sı ol­ma­dı­ğı­nı da di­le ge­ti­ren Arat 'Bu, fut­bol için in­şa edil­miş bü­tün stat­la­rın so­ru­nu­dur. Fut­bol stat­la­rın­da tri­bün­le­ri sa­ha­ya ne ka­dar yak­laş­tı­ra­bi­lir­se­niz, o ka­dar mak­bul ha­le ge­lir ya­pı. Hat­ta Ga­la­ta­sa­ray biz­den tri­bün­le­rin sa­ha­ya da­ha da ya­kın ol­ma­sı­nı is­te­miş­ti. An­cak bu da ışık al­ma­yı güç­leş­ti­rir ve çim­le­rin bü­yü­me prob­le­mi­ni do­ğu­rur. Bu yüz­den bu tür­de­ki ço­ğu sta­dın çim­le­ri se­ne­de bir ya da iki kez de­ğiş­ti­ri­lir. Bu­nun mas­ra­fı da 150 bin eu­ro ci­va­rın­da. Fut­bol­cu­la­ra öde­nen ra­kam­lar dü­şü­nül­dü­ğün­de de bu ol­duk­ça ma­kul bir gi­der. Yok­sa bu­nun sta­da ışı­ğın gi­rip gir­me­me­siy­le ek­se­nin hiç­bir ala­ka­sı yok­tur' ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Arat: Galatasaray ilk olmak istedi

Mi­mar Me­te Arat, sta­dın aça­lır-ka­pa­nır ta­van­lı ola­rak plan­lan­ma­sı­nın da çim­le­rin ışık al­ma so­ru­nun­da et­ki­li ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­nin, Öz­han Ca­nay­dın dö­ne­min­den baş­la­ya­rak bu sta­dın bu şe­kil­de in­şa edil­me­si­ni is­te­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Arat, 'Biz­den al­ter­na­tif bir ya­pı mo­de­li is­te­me­di­ler. Ba­şın­dan be­ri bu is­tek do­ğul­tu­sun­da yo­la çık­tık. O dö­nem­de bu­na ne lü­zum var de­di­ği­miz­de 'Tür­ki­ye'de ilk bi­zim sta­dı­mız­da açı­lır-ka­pa­nır ta­van teş­ki­la­tı ol­sun' de­di­ler. Şu an­da sta­dın üs­tü­nü açar­sa­nız, yağ­mu­rlu ha­va­lar­da tri­bün­le­rin 18. sı­ra­sı­na ka­dar her­kes ıs­la­nır' di­ye ko­nuş­tu.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA