• Konya24 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tarihi karar! Seyircisiz maç dönemi bitiyor!
17 Nisan 2014 Perşembe 13:23

Tarihi karar! Seyircisiz maç dönemi bitiyor!

Galatasaray'ın bu sezon ilk kez hafta sonu çekeceği seyircisiz oynama cezası değişiyor.
Maddi zarara uğrayan kulüplerin şikayeti üzerine TFF, yeni sezon için küfür sesleri yükselen tribünün kapatılması yönünde çalışma başlattı.
 
Son üç yıl­dır ta­raf­tar­la­rın kö­tü te­za­hü­ra­tı ne­de­niy­le sa­ha­sı ka­pan­ma­yan Ga­la­ta­sa­ray bu haf­ta so­nu Ka­sım­pa­şa ma­çın­da bir il­ki ya­şa­ya­cak. Cimbom, bu se­zon ligde ilk kez haf­ta so­nun­da çe­ke­ce­ği se­yir­ci­siz oy­na­ma ce­za­sı de­ği­şi­yor.
TFF bu se­zo­nun dev­re ara­sın­da yap­tı­ğı stat­lar­da çir­kin ve kö­tü te­za­hü­ra­tın ön­len­me­si için Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı'nın (FDT) 52. mad­de­sin­de de­ği­şik­li­ğe git­miş­ti. Ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le çir­kin ve kö­tü te­za­hü­rat­ta sü­rek­li­lik or­ta­dan kalk­tı. Bu ne­den­le bir­çok ku­lüp li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da ka­dın ve ço­cuk­la­ra oy­na­mak zo­run­da kal­dı. Yük­sek mik­tar­lar­da da pa­ra ce­za­la­rı ve­ril­di.
 
Sa­ha ka­pat­ma ye­ri­ne kü­für eden tri­bü­n kapatılacak
Sü­per Lig ku­lüp­le­ri­nin bu uy­gu­la­ma­dan ra­hat­sız ol­duk­la­rı­nı ken­di ara­la­rın­da di­le ge­tir­dik­le­ri öğ­re­nil­di. Ku­lüp­ler Bir­li­ği, TFF'ye "Bu tür sa­ha ka­pat­ma ce­za­la­rı­nın kar­şı­sın­da­yız" me­sa­jı­nı ilet­ti. Sa­ha ka­pat­ma ye­ri­ne pa­ra ce­za­la­rı­nın yük­sel­til­me­si­ne ra­zı­yız de­nil­di. Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu'nun ku­lüp­ler­den ge­len bu yo­ğun tep­ki­ler üze­ri­ne bir ça­lış­ma baş­lat­tı­ğı kay­de­dil­di. Bir­kaç öne­ri üze­rin­de ça­lı­şan TFF yet­ki­li­le­ri­nin sa­ha ka­pat­ma ye­ri­ne kü­für eden tri­bü­nün ta­ma­men ka­pa­tıl­ma­sı ko­nu­su­nu ön pla­na çı­kar­dık­la­rı bil­di­ril­di.
Almanya'da uygulandı
Ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği, baş­ka öne­ri­le­rin de gün­de­me gel­di­ği, ka­ra­rın ge­le­cek se­zo­nun ba­şın­da ve­ri­le­ce­ği ifa­de edil­di. Bu ara­da Al­man­ya ikin­ci Li­gi'nde, oy­na­nan Ener­gi­e Cott­bus-D.Dres­den ma­çın­da bir olay yaşandı. Sa­ha­ya atılan ma­de­ni pa­ra, yardımcı ha­ke­min ka­fasına isa­bet et­ti. Bu­nun üze­ri­ne pa­ranın atıldığı Ku­zey Tri­bü­nü'ne bu­gün­kü St. Pau­li maçında se­yir­ci alınma­ması ka­rarı ve­ril­di. Bu uy­gu­la­ma­nın Al­man­ya'da de­vam ede­ce­ği öğ­re­nil­di.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA