• Konya13 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Memura müjdeli haber
30 Kasım 2010 Salı 10:31

Memura müjdeli haber

Doğum yapan, çocuk evlat edinen memura oradan 5 yılını memurlukta doldurmuşa kadar tüm memurlara çok geniş haklar geliyor. İşte o haklar...
TBMM Başkanlığına sunulan, 'Bazı Kamu Alacakların YenidenYapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, memurlara görevlerinden dolayısaldırıya ve kazaya uğramaları halinde verilen izinlerden sonra sağlıkkurulu raporuyla belgelemeleri halinde 18 aya kadar aylıksız izinverilebilecek.

Doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık izni süresininbitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibarenistekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek.

3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar, 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek.

Burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışınagönderilen veya sürekli görevle yurtdışına atanan memurlar veyayurtdışına kamu kurumlarınca gönderilen öğrencilerin memur eşlerine, 8yılı geçmemek üzere görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izinverilebilecek.

5 hizmet yılını tamamlayan memura, en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebinortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasınıizleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmişsayılacak.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacak.

Memurlar, kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personelbilgi sistemine kaydolacak. Her memur için bir özlük dosyası tutulacak.

ÖDÜLLER YENİDEN DÜZENLENİYOR

Tasarıda, başarılı olan memurlara verilen ödül miktarı da gününşartlarına göre yeniden düzenlenerek teşvik edici hale getiriliyor.

Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi veçalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçicisüreli olarak görevlendirilebilecek.

Aile yardımı ödemesinde 2 çocuk sınırlaması kaldırılıyor. Sendika üyesikamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek.Sözleşmeli personel de memurlar gibi aile yardımından faydalanabilecek.

Sözleşmeli personelin 'sendikaya üye olamayacağı' yönündeki hüküm yürürlükten kaldırılıyor.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında çalıştırılacak personel sayısı 100'den 175'e çıkarılıyor.

Vergi borçlularına yurtdışına çıkış yasağı getirilmesini kaldıranAnayasa değişikliği kapsamında, Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor.

İl özel idareleri ile belediyelerin (bağlı kuruluşları hariç) sürekliişçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Milli EğitimBakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekliişçi kadrolarına atanacak. Tasarı, bu işçilerin nakline ilişkin esasları da düzenliyor.

Bakanlar Kurulu, alacaklı idarelerin sayısının fazla olması nedeniylebaşvuru ve ilk taksit sürelerini bir aya kadar uzatabilecek.

Tasarıyla Türk Gümrük Tarife Cetvellerindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaraları da yeniden düzenleniyor.

Birinci derece yakını vefat eden erlere, 10 gün izin verilecek.

Öğrenim kredisi alanların borçlarını ödemede kolaylık getiriliyor.Öğrenim kredisi kaç yıl alınmışsa, geri ödemesi de o kadar süredeyapılacak.

TBMM Genel Kurulunda, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu veBazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi (torba kanun teklifi)kabul edilerek, yasalaştı.

Kanuna göre, askerlik hizmeti sırasında anne, baba, kardeş, eş veyaçocuğu vefat eden erlere, istemeleri halinde 10 gün izin verilebilecek.İzin, askerlik hizmetinden sayılacak.

YURTKUR, Başbakanlığa bağlanacak. Başbakan, kurumun yönetimiyle ilgiliyetkilerini, gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığıylakullanabilecek. YURTKUR, yurtdışında da yurt kurabilecek.

YURTKUR Genel Kurulunun Başkanı, Başbakan veya görevlendireceği DevletBakanı olacak. YURTKUR Genel Müdürü ve yardımcıları da kurum GenelKurulunda yer alacak. Genel Kurul, yılda bir yerine, iki yılda birtoplanacak.

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, en geç 4 ay içinde olağanüstüGenel Kurul yapılacak, bu toplantıda Yönetim Kurulu belirlenecek. Olağan genel kurullara ilişkin süreç, bu tarihten itibaren başlayacak.

YURTKUR Genel Müdürlüğü, yurtdışında kuracağı yurtlarla ilgili 'uzman müşavir' atayabilecek.

ÖĞRENCİ KREDİLERİ

Öğrenim kredileri, alındığı kadarki sürede ödenecek. 4 yıl kredi alanbir kişi, daha önce bu krediyi 2 yılda geri öderken, düzenlemeyle 4yılda ödeyecek. Böylece, taksit sayısı arttığı için ödenen aylık miktarda yaklaşık yarıya inecek.

Lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ise kredi borcunu mezuniyetten 3 yıl değil, 4 yıl sonra ödemeye başlayacak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan bir borçlu, talepederse, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak vebirer yılla sınırlı olmak üzere geri ödemeye başlamasınıuzattırabilecek.

Kanun yürürlüğe girdiğinde kredi alanlar ile kredi ödemesi henüzbaşlamamış olanlar, borçlarını kredi aldıkları sürede ödeyecek. Krediborç taksitlerini düzenli ödeyenler ise bakiye borçlarını kalan taksitsüresinin 2 katı sürede ödeyebilecek.

Sağlık nedenleri dışında, kendi isteğiyle yüksek öğretim kurumundanayrılan ya da herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrenci, bu tarihten 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönem halindekredi borcunu ödeyecek.

Yurtiçindeki öğrencilerden kefil aranmazken, yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar alınacak.

Yurtdışında öğrenim gören öğrencilere de burs, kredi ve nakdi yardım verilecek.

TOKİ YURT YAPABİLECEK

TOKİ'ye, hizmet, yurt binaları ve tesis yaptırılabilecek. Bu bina vetesisler, kamuya ait taşınmazlar üzerine 49 yılı geçmemek üzere kiralama yoluyla inşa edilebilecek. Bu kapsamdaki işlemler damga vergisi veharçlardan istisna tutulacak.

YURTKUR'un mal varlığı haczedilemeyecek. YURTKUR'un merkez teşkilatında157, taşra teşkilatında da bin 453 personel görevlendirilecek.

2 YENİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

Kanunla, ayrıca 2 yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.

İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfınca 'Şifa Üniversitesi' adıyla;Trabzon'da da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfınca'Avrasya Üniversitesi' adıyla vakıf üniversiteleri kurulacak.

Özelleştirme uygulamalarında, milli güvenlik ve kamu yararınıngerektirdiği durumlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzelkişiliğine sahip eğitim kurumları ve mahalli idarelere devir yapılmaması ilkeleri esas alınacak.

Özel öğretim kurumlarına, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, belediyeleryerine Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek. Bakanlık, bu yetkisinivaliliklere devredebilecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda istihdam edilecekpersonel için yabancı dil yeterliliği şartının aranmayacağı tarih, 31Aralık 2010'dan 31 Aralık 2012 tarihine uzatıldı.

ÇOCUK YARDIMI ARTIYOR:

Aile yardımı ödemesinde 2 çocuk sınırlaması kaldırılıyor. Sendika üyesikamu görevlilerine 3 ayda bir 45 lira toplu görüşme primi ödenecek.Sözleşmeli personel de memurlar gibi aile yardımından faydalanabilecek.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ:

Kriz durumunda iş yerlerinde geçici olarak kısa çalışma uygulanabilecek. Bu süre üç ayı geçmeyecek. Bu durumda İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kısa çalışma ödeneği ödenecek. Ancak bu ücret brüt kazancın yüzde 60'ıoranında olacak.

İŞÇİ ALANA PRİM DESTEĞİ:

31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işe alınacak her bir sigortalıiçin özel sektör işverenine sigorta primi desteği getiriliyor. Daha önce sigorta kapsamında olan, ancak işini kaybedenlerin işe alınmasıdurumunda bu kişilerin vasıflarını göre belirli sürelerle sigorta primidesteği sağlanacak.

BANKAMATİKLİK BİTİYOR:

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebinortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasınıizleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmişsayılacak. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görevyeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacak. 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
  • Kaldırımda beklediği sırada bacağından vuruldu
  • Gürbüzoğulları sektöre yön veriyor
  • Konya'da bir şahıs polisten kaçarken kalp krizi geçirdi
  • “Konut almakta acele edin”
  • Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA