• Konya11 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Karatay Belediyesi 10 zabıta memuru alacak
23 Ekim 2023 Pazartesi 23:58

Karatay Belediyesi 10 zabıta memuru alacak

Karatay Belediyesi 10 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 aralık 2023

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE

ZABITA MEMURU ALIMI İLANI

Konya ili Karatay Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. <>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin alım yapacağı yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1-Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1- İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla, öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022 KPSSP3 ve Önlisans 2022 KPSSP93 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

2- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri, başvuru evrakları teslim alınmadan önce Belediyemizce yapılacaktır.

4- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5- Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizinwww.karatay.bel.trinternet adresi üzerinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

3-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

4-KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5-Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

8-Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

9-Hangi kadroya müracaat edeceğine dair dilekçesi (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adayların yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;

1-Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte, 04/12/2023 - 08/12/2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Karatay Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Akçeşme Mahallesi, Garaj Caddesi, No:5 Karatay/Konya) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce Belediyemiz Sağlık İşleri Birimi tarafından yapılacaktır.

3-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-Başvurular sadece şahsen yapılacak olup posta ve e-posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1-T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

2-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

3- Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip 15/12/2023 tarihinde belediyemizinwww.karatay.bel.tr resmi internet adresinden ilan edilecektir.

4-Başvuruları kabul edilip sınava girmeye hak kazanan adaylara, belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" Belediyemizinwww.karatay.bel.trresmi internet adresinden temin edilecektir. Bu belge, sınava girişte ibraz edilecektir.

5-Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup,

Sözlü sınav ve uygulamalı sınav;

25/12/2023 tarihinde saat 09.00'da başlamak üzere Karatay Belediyesi Akçeşme Mahallesi, Garaj Caddesi, No:5 Karatay/KONYA adresinde yapılacaktır. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan, sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihlerde sınava katılmayan/mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sınav Konuları:

1. Sözlü Sınav:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

2. Uygulamalı Sınav:

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50'si, uygulamalı sınavın %50'si alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemizin www.karatay.bel.trinternet adresinden ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday belirlenecektir. Asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde (www.karatay.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilen kadroların bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.karatay.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA