• Konya23 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İstifa Baykalın oyunu mu?
11 Mayıs 2010 Salı 11:51

İstifa Baykal'ın oyunu mu?

Baykal'ın açıklamasının hemen ardından görevli CHP vekilleri internet portallarına kritik bir bilgi sızdırdılar. İşte Şamil Tayyar'ın kaleminde o operasyon..
Baykal'ın açıklamasının hemen ardından görevli CHP vekilleri internet portallarına kritik bir bilgi sızdırdılar. İşte Şamil Tayyar'ın kaleminden o operasyon..
 
İSTİFANIN PERDE ARKASI

Seks vi­de­osu üze­ri­ne CHP Ge­nel Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­den ay­rı­lan De­niz Bay­kal’ın is­ti­fa ka­ra­rı, An­ka­ra’da si­ya­se­ti ya­kın­dan ta­kip eden­ler için inan­dı­rı­cı gel­me­di. Bay­kal’ın ye­ni bir oyun kur­gu­la­dı­ğı ko­nu­şu­lu­yor.  Sü­reç, bu kur­gu­nun iz­le­riy­le do­lu...

Vi­de­onun bi­rin­ci gü­nü ka­me­ra­lar kar­şı­sı­na ge­çen CHP Ge­nel Sek­re­te­ri Ön­der Sav, Mus­ta­fa Sa­rı­gül’ü suç­la­yan ağır bir açık­la­ma yap­tı, fa­tu­ra­yı ona kes­ti.

Ay­nı sa­at­ler­de CHP’li Mus­ta­fa Öz­yü­rek, AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Çe­lik’i ara­ya­rak, “Bu vi­deo tar­tış­ma­sı­na gir­me­yin, yok­sa iş bü­yür” de­di. Bir ne­vi, AK Par­ti’den ola­yın bü­yü­tül­me­me­si ko­nu­sun­da ri­ca­cı ol­du­lar. Çe­lik, “Sa­yın baş­ba­ka­nın da ta­li­ma­tı var, CHP’yi si­ya­si ra­ki­bi­miz ola­rak gö­rü­yo­ruz, böy­le bir tar­tış­ma­ya as­la gir­me­yiz” di­ye­rek CHP’ye gü­ven­ce ver­di.

Son­ra ne ol­duy­sa, komp­lo­nun ge­rek­çe­si ko­nu­sun­da ma­kas de­ğiş­tir­di­ler. Ok­la­rın ucu­nu Sa­rı­gül’den hü­kü­me­te çe­vir­di­ler. Pen­sil­van­ya’dan (Fet­hul­lah Gü­len) me­saj gel­di­ği­ni ima ede­rek ala­nı da­ha da da­ral­tıp hü­kü­me­ti he­def tah­ta­sı­na oturt­tu­lar. Bay­kal, si­ya­si ge­le­ce­ği için en uy­gun se­nar­yo­yu seç­ti. So­run, komp­lo­yu açı­ğa çı­kar­ma ve he­sap­laşma kay­gı­sı de­ğil­di. Ni­te­kim, bu yön­de­ki fark­lı me­saj As­lı Ay­dın­taş­baş’ın dün Mil­li­yet’in sür­man­şe­tin­de­ki, kay­na­ğı Bay­kal olan “Bi­li­yo­rum bu dev­le­tin işi” ya­zı­sıy­la du­yu­rul­du. Ya­zı­da dört önem­li baş­lık var­dı:

1-Da­nış­tay’ın
top­lan­tı­sı­na ka­tı­la­ca­ğım,
2-Ge­nel baş­kan­lı­ğa aday ola­ca­ğım,
3-Gö­rün­tü­ler 8 yıl­lık de­ğil ye­ni,
4-Komp­lo dev­le­tin işi.

Gel gör, dün Da­nış­tay’ın top­lan­tı­sı­na ka­tıl­ma­dı ve is­ti­fa ka­ra­rı­nı açık­la­dı. Komp­lo­nun dev­let ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı id­di­ası­nı ise “hü­kü­met” ola­rak de­ğiş­tir­di. Bu nok­ta­da in­ce işçi­lik ya­pa­rak “ce­ma­at” ile AK Par­ti ara­sı­na set çek­me­ye ça­lış­tı. Bay­kal’ın açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ba­zı CHP’li mil­let­ve­kil­le­ri ha­ber por­tal­la­rı­nı ara­ya­rak, “Fet­hul­lah Gü­len Bay­kal’a gü­ven­ce ver­di, komp­lo­nun ar­ka­sın­da AKP’nin ol­du­ğu­nu söy­le­di” ya­la­nı­nı yay­dı­lar.

Bu ara­da CHP için­de, “Bay­kal Pen­sil­van­ya vur­gu­suy­la ‘ka­se­tin ge­ri­si­ni ya­yın­la­ma­yın ben de si­zi tar­tış­ma­nın dı­şın­da tu­ta­rım’ me­sa­jı ver­di, se­lam çak­tı” yo­rum­la­rı dil­den di­le do­laş­ma­ya baş­la­dı.
Dün­kü ge­liş­me­ler As­lı’nın ya­zı­sıy­la ta­ban ta­ba­na zıt­tı. Onu ya­nıl­tan Bay­kal’dı. Ne ol­du da Bay­kal, bir ge­ce­de ka­ra­rı­nı de­ğiş­tir­di? An­ka­ra’da ko­nu­şu­lan şu ye­ni se­nar­yo ce­vap olur mu, bir­lik­te de­ğer­len­di­re­lim.

De­ni­yor ki; Bay­kal is­ti­fa et­me­sey­di bas­kı al­tın­da yok olurdu. İs­ti­fayla hem bas­kı­lar­dan kur­tul­ma hem gü­ven ta­ze­le­me fır­sa­tı ya­ka­la­dı. Bay­kal, ku­rul­ta­ya ka­dar bek­ler, ka­mu­oyu­nun, de­le­ge­le­rin ve teş­ki­la­tın bas­kı­sıy­la ye­ni­den aday gös­te­ri­lir ve se­çi­lir. Tıp­kı, 1999 se­çim­le­rin­de par­ti­si ba­ra­jın al­tın­da ka­lın­ca is­ti­fa edip 18 ay son­ra dön­me­si gi­bi...

Se­nar­yo­yu üre­ten­le­rin yo­ru­mu ise şöy­le: Bay­kal is­ti­fa ede­rek er­dem­li ta­vır ser­gi­le­miş olur, ku­rul­tay­da gü­ven ta­ze­le­ye­rek üze­rin­de­ki yü­kü atar, komp­lo­yu hü­kü­me­te mal ede­rek si­ya­si ran­ta çe­vi­rir! Ya­ni, ye­ni bir Bay­kal oyu­nu... Baş­ka bir ifa­dey­le, seks vi­de­osun­dan baş­ba­kan çı­kar­ma pla­nı... Ba­na çok saç­ma gel­di, se­nar­yo­ya ina­nan­lar ise “10 gün bek­le, sa­bır­lı ol” de­me­yi sa­lık ver­di­ler.

Bu ara­da CHP’li­le­rin he­sa­ba kat­ma­dık­la­rı un­sur, asıl teh­di­din Bay­kal­sız bir CHP’nin AK Par­ti için teh­dit ola­ca­ğı ih­ti­ma­li­dir. Bekleyelim, görelim.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA