• Konya-20 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Aydın Doğan, Trumpa servet ödüyor
10 Aralık 2015 Perşembe 08:15

Aydın Doğan, Trump'a servet ödüyor

Aydın Doğan'ın Müslüman düşmanı, ırkçı Trump'a yılda 5 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

ABD'li Cum­hu­ri­yet­çi baş­kan ada­yı ada­yı, işa­da­mı Do­nald Trump'ın Müs­lü­man­la­r’­a yö­ne­lik ırk­çı söz­le­ri hem ken­di ül­ke­sin­de hem de dün­ya­da in­fi­ale yol aç­tı. İn­gi­liz Fi­nan­ci­al Ti­mes Ga­ze­te­si, söz ko­nu­su açık­la­ma­la­rın, Trump'ın ya­tı­rım­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği­ni yaz­dı. Ga­ze­te, em­lak mil­yar­de­ri olan Trump'ın nü­fu­su Müs­lü­man olan Tür­ki­ye, Du­ba­i ve Azer­bay­can gi­bi yer­ler­de ya­tı­rım­la­rı ol­du­ğu­na vur­gu yap­tı. Trump'ın, İs­tan­bul'da işa­da­mı Ay­dın Do­ğa­n’­ın sa­hi­bi ol­du­ğu Trump To­wers'ın li­san­sın­dan yıl­da 1 ila 5 mil­yon do­lar, Azer­bay­can'da­ki Trump Ho­tel'den de ge­çen yıl 2,5 mil­yon do­lar ka­zan­dı­ğı­nı kay­de­den ga­ze­te, iş ada­mı­nın son açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan bu iş­bir­lik­le­ri­nin bo­zu­la­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti.

AK­Lİ DEN­GE­Sİ YE­RİN­DE DE­ĞİL

ABD Be­yaz Sa­ray Söz­cü­sü Josh Ear­nest yaptığı açıklamada, “Bu söy­lem­le­rin hep­si de çöp ku­tu­sun­da ol­ma­ya la­yık. Trum­p’­ın söz­le­ri onu baş­kan ol­mak­tan men edi­yor. Şim­di asıl so­ru Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti'nin ge­ri ka­lan kıs­mı­nın da Trump ile çöp ko­va­sı­na sü­rük­le­nip sü­rük­len­me­ye­ce­ği" ifa­de­si­ni kul­lan­dı. ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, Trump'ın İs­lam kar­şı­tı açık­la­ma­la­rı­nın ül­ke gü­ven­li­ği için teh­li­ke oluş­tur­du­ğu­nu açık­la­dı. Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti aday aday­la­rın­dan Jeb Bush, "Ak­li den­ge­si ye­rin­de de­ğil" yo­ru­mun­da bu­lun­du. Mer­ke­zi Mı­sır'ın baş­ken­ti Ka­hi­re'de bu­lu­nan El Ez­her Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü ise "Dün­ya­da­ki bir bu­çuk mil­yar Müs­lü­ma­nın duy­gu­la­rı­nı pro­vo­ke eden, bu gi­bi çağ­rı­la­rın art­ma­sı­na kar­şı uya­rı­yo­ruz" de­di. Trump, AB­D’­de­ki ca­mi­le­ri ka­pa­ta­ca­ğı­nı ve  ül­ke­ye gi­riş yap­mak is­te­yen Müs­lü­man­la­r’a izin ve­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­miş­ti.

THE INDEPENDENT İNGİLTERE'YE GİRİŞ YASAKLANSIN

Independent gazetesi, Trump'a karşı başlatılan kınama kampanyasında, onun İngiltere'ye girişinin yasaklanmasını isteyenler olduğunu duyurdu. Bazı milletvekilleri ve Müslüman gruplar, aşırılık karşıtı yasa kapsamında Trump'ın İngiltere'ye girişinin engellenebileceğini savunuyor.

THE GUARDİAN BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLSİN

Gu­ar­di­an ga­ze­te­si ise Trump'ın açık­la­ma­la­rı­nın par­ti­sin­de ya­rat­tı­ğı kao­sa dik­kat çek­ti. Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti'nin di­ğer baş­kan aday aday­la­rı­nın, Trump'a tep­ki gös­ter­di­ği, hat­ta Trump'ın baş­kan­lık ya­rı­şın­dan çe­kil­me­si­ni is­te­yen­ler ol­du­ğu belirtildi. (Bugün)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
  • Zemin Temizleme Makinesi
  • Antalya-Konya karayolu 21 saat sonra trafiğe açıldı
  • Kombinlere Eşlik Eden Altın Bileklik Modelleri
  • Konya’da apartmanın çatı katında yangın
  • Konya’da kuraklıkla mücadele sürecek
Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA